Realizat de Teamnet Dedalus, www.teamnet-dedalus.ro

0244-53.77.11

CENTRALA   SPITAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului Intern al spitalului:

Art. 51 (1) Pacientilor internaţi li se aduc la cunoştinţă, la internare, prin afișare în locurile special destinate informării pacientului, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor semna  de luare la cunoştinţă despre acestea în consimțământul de informare care se găsește în foaia de observaţie clinică generală, această semnătură reprezentând forma de asumare a regulilor stabilite pentru pacient și aparținător de către spital.

(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării.

(3) Obligatiile  pacientilor, pe timpul internării în spital, sunt:     

 1. Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacientuluişi să semneze pe foaia de observaţie clinică, în caz contrar asumându-si consecinţele neinternării.
 2. Prezentarea tuturor actele necesare la internare, conform regulilor stabilite de cadrul legislativ în vigoare.
 3. Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament) iar procurarea de medicamente din afara spitalului nu este permisă decât cu avizul medicului. Se interzice cu desăvârşire înstrăinarea medicamentelor prescrise în spital.
 4. Informarea medicului curant (de gardă) / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
 5. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare) conform recomandării medicului curant și respectarea recomandărilor privind stilul de viață post - externare, inclusiv revenirea la controlul ulterior în ambulator.
 6. Să respecte regulile de menținere a liniștii, să evite convorbirile la telefon pe timpul vizitei și contravizitei;
 7. Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul secției, a inventarului ce se predă bolnavului la internare şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor sanitare la dispozitie.
 8. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.
 9. Să respecte personalul (ne)medical din spital, să aibă o atitudine principială și corectă față de acesta, fiindu-i interzise injuriile și vocabularul necivilizat.
 10. Să predea fără întârziere hainele şi încălţămintea la garderobă iar dacă aceasta nu poate asigura depozitarea, să le ambaleze în sacii puși la dispoziție de personalul secției.
 11. Să respecte regulile de ordine interioară ale spitalului afişate la locuri vizibile.      

 (3) În spațiile interioare ale spitalului sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.

(4) Repausul la pat și odihna pe durata indicată de medicul curant este obligatorie în intervalele recomandate. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant. Dacă un pacient are probleme de deplasare și are nevoie să se deplaseze în interiorul sau în afara secției, va solicita sprijin direct și efectiv personalului auxiliar și va înforma despre aceasta asistentul responsabil de salon. Deplasările se pot efectua numai în intervalele orare care exced vizita și contravizita, servirea mesei, timpul de odihnă / repaus la pat.

(5) Se interzice consumarea  alimentelor conservate şi a celor contraindicate de medici.

(6) Pacientii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau medicului şef de secţie, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.

(7) Pacientii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare  şi să ajute la menţinerea curăţeniei în unitate.

(8) Este interzisă cu desăvârşire părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat de medicul curant şi aprobat de medicul şef de secţie sau inlocuitorul său.

(9) Plecarea din spital,  atunci când starea pacientului o permite, este permisă la solicitarea expresă a unor instituţii (tribunal).

(10) În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, problemefamiliare urgente), după o atentă analiză, se pot acorda invoiri de câteva ore, la propunerea medicului curant si cu aprobarea medicului şef de secţie.

Art. 51 (1) Vizitarea bolnavilor este permisă conform programului afisat la locurile vizibile din spital și conform prevederilor legale în vigoare și a regulilor de acces proprii stabilite.

 (2) Şeful secţiei poate permite vizitarea pacientilor în afara programului stabilit numai în cazuri cu totul speciale (pacienti în stare gravă, imobilizaţi etc.) dându-și acordul verbal în acest sens.

(3) Medicul de gardă, pentru situaţii deosebite, poate aproba vizitarea unor pacienti din secţiile pe care le asigură răspunzând de modul cum a organizat desfăşurarea vizitei. Vizitarea este permisă pentru cel mult trei vizitatori, pentru o durată de timp ce nu va depăşi o jumătate de oră.

(4) Bolnavii sunt obligaţi să explice familiilor si sa lămurească aparţinătorii în legătură cu respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor privind vizitarea bolnavilor pentru a evita deplasările inutile.

 

Sursa: Regulamentul Intern al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti